Obchodní podmínky Aukce

Obchodní podmínky systému „AUKCE“

ÚVODNÍ USTANOVENÍ A UPOZORNĚNÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) platí pro zprostředkování a nákup Zboží (jak je definované níže) prostřednictvím systému internetové aukce na internetové adrese alkohol.cz/aukce (dále jen „Aukční systém“) provozované společností alkohol s.r.o., IČO: 018 51 977, se sídlem Rybná 650/3, Praha 1 - Staré Město, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 212601 (dále jen „Provozovatel“).

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a osobou, která uzavřela smlouvu o užívání Aukčního systému (uvedená osoba dále jen „Uživatel“; uvedená smlouva dále jen „Smlouva“).

Tyto Obchodní podmínky jsou zvláštními obchodními podmínkami ve vztahu k Všeobecným obchodním podmínkám Provozovatele (dále jen „VOP“). Práva a povinnost stran neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí tedy VOP, přičemž ve vztahu k právům a povinnostem stran Smlouvy týkajícím se Aukčního systému má přednost úprava v těchto Obchodních podmínkách.

Zbožím se rozumí alkoholické nápoje.

VLASTNOSTI AUKČNÍHO SYSTÉMU

Aukční systém umožňuje Uživatelům (tito Uživatelé dále jen „Prodávající“) nabízet Zboží k prodeji ostatním Uživatelům, a to formou vystavení Zboží prostřednictvím Systému obsahující návrh na uzavření kupní smlouvy s jiným Uživatelem za cenu stanovenou na základě návrhů zájemců o uzavření kupní smlouvy (dále jen „Kupující“).

Provozovateli vzniká vůči Prodávajícím nárok na provizi a případně na poplatky za jimi objednané služby, a to za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách (část „PROVIZE A POPLATKY“), kde jsou uvedeny též údaje o daních. Další vlastnosti a způsob užívání Aukčního systému jsou uvedeny v nápovědě na internetové adrese alkohol.cz/aukce.

PODMÍNKY PROVOZOVATELE

Obchodování prostřednictvím Aukčního systému, ať již v postavení Prodávajícího či Kupujícího, je dostupné pouze fyzickým osobám starším 18 let za předpokladu, že jsou zaregistrovány, jsou plně svéprávné a Aukční systém neužijí v rámci své podnikatelské činnosti.

Uživatelé ani zájemci o uzavření Smlouvy nemají žádný právní nárok na užívání Aukčního systému nebo na uzavření Smlouvy. Provozovatel má právo okamžitě pozastavit, omezit či zrušit registraci Uživatele za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách. Nad rámec toho může Provozovatel pozastavit, omezit či zrušit možnost Uživatele účastnit se Aukčního systému, pokud při registraci uvedou nepravdivé údaje (včetně adresy nebo telefonního čísla) nebo pokud svým jednáním zmařili řádné vypořádání kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Aukčního systému.

NABÍDKA

Uzavření kupní smlouvy prostřednictvím Aukčního systému je uskutečňováno formou (i) veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy, kdy jediným kritériem výběru nejvhodnějšího návrhu je kupní cena (Aukce), a/nebo (ii) s alternativním návrhem Prodávajícího na uzavření kupní smlouvy za předem stanovenou cenu (Kup Teď) (dále jen „Nabídka“), přičemž předmětem kupní smlouvy je Prodávajícím vystavené Zboží.

Prodávající vystavuje Zboží prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést: popis Zboží (viz níže), počet kusů, počáteční (vyvolávací) cenu, cenu pro okamžité přijetí Nabídky (Kup Teď), rozhodne-li se pro tuto alternativu, svůj bankovní účet, na který má být uhrazena kupní cena (dále jen „Bankovní účet Prodávajícího“), jméno, příjmení, kontaktní číslo (mobilní telefon), e-mail a fakturační adresu.

Prodávající může podmínit uzavření kupní smlouvy (tedy jak zaslání návrhu Kupujícím na uzavření kupní smlouvy (Aukce) tak oznámení Kupujícího, že Nabídku bez výhrad přijímá (Kup Teď)) složením zálohy ve výši určeném Prodávajícím (dále jen „Záloha“).

Veškeré Prodávajícím uváděné ceny jsou cenami včetně DPH.

Prodávající je povinen uvést úplný a přesný popis vystaveného Zboží. Popis Zboží musí být vždy uveden v českém jazyce, přičemž k němu lze připojit rovněž popis v jiném jazyce. Prodávající je oprávněn k popisu Zboží připojit fotografii Zboží, odpovídající skutečnému stavu Zboží v době jeho vystavení. Vystaví-li Prodávající k prodeji více kusů téhož Zboží musí připojená fotografie zobrazovat alespoň jeden z nabízených kusů. V případě podezření, že připojená fotografie nezobrazuje Zboží odpovídající Nabídce, je Provozovatel oprávněn vyžádat si od Prodávajícího další fotografie vystaveného Zboží. Nevyhoví-li Prodávající požadavku Provozovatele na doložení dalších fotografií Zboží, je Provozovatel oprávněn odstranit předmětnou Nabídku z Aukčního systému.

Prodávající je povinen uvést v popisu Zboží jakékoliv vady, včetně poškození obalu. Neučiní-li tak, odpovídá Prodávající Kupujícímu za vady a nese rovněž náklady, které vznikly Kupujícímu v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady Zboží (náklady na vrácení vadného Zboží Prodávajícímu, náklady znaleckého posudku, náklady právního zastoupení apod.).

Kupující má právo odstoupit od smlouvy, jestliže Prodávající v popisu uvedl, že Zboží má určité vlastnosti, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.

V případě, že dojde ke skutečnosti, která zakládá následnou nemožnost plnění (zejména zničení či krádež věci), má Prodávající nárok na zrušení celé Nabídky.

Provozovatel nenese odpovědnost za obsah popisu Zboží. Provozovatel si však vyhrazuje právo odstranit popis Zboží (např. odstranit fotografii), dozví-li se o prokazatelném porušení práv třetích osob ze strany Prodávajícího, a změnit nebo doplnit popis Zboží, pokud není podle jeho přesvědčení dostačující pro účely Nabídky.

NÁVRHY KUPUJÍCÍCH

Kupní smlouvy jsou uzavřeny buď na základě návrhu učiněného prostřednictvím Aukčního systému ze strany Kupujících na základě Nabídky (Aukce), nebo je kupní smlouva uzavřena s Kupujícím, který jako první Prodávajícímu prostřednictvím Aukčního systému oznámí, že Nabídku bez výhrad přijímá (Kup Teď). Protože všechny podstatné náležitosti kupní smlouvy jsou definovány Prodávajícím, je Kupující oprávněn navrhnout pouze výši kupní ceny (Aukce) nebo bezvýhradně přijmout Nabídku (Kup Teď). Kupující není oprávněn v rámci přijetí Nabídky (Kup Teď) činit jakékoliv protinávrhy (a to ani v nepodstatných ohledech) od obsahu Nabídky. Veškeré ceny Zboží navrhované Kupujícím jsou uváděny včetně DPH.

V případě, že Prodávající podmíní uzavření kupní smlouvy složením Zálohy, jsou Kupující povinni před učiněním návrhu nebo oznámení složit částku odpovídající Záloze určené v daném případě Prodávajícím na zvláštní účet vedený Provozovatelem. K návrhům nebo oznámením Kupujících, kteří před učiněním tohoto návrhu nebo oznámení nesložili Zálohu, se nepřihlíží, a to ani pokud následně tuto povinnost splní.

Lhůta pro podávání návrhů na uzavření kupní smlouvy (Aukce) nebo přijetí Nabídky (Kup Teď) je určena Prodávajícím (doba trvání Nabídky).

Návrh učiněný Kupujícím, jehož účet Uživatele bude zablokován před skončením příslušné doby trvání Nabídky, bude automaticky zrušen.

Učiní-li Prodávající po zahájení Nabídky úpravy v popisu Zboží k již probíhající Nabídce, a znamenají-li tyto úpravy snížení hodnoty Zboží (např. doplní-li Prodávající informaci o vadě Zboží), může z tohoto důvodu Kupující návrh kupní smlouvy odvolat pro podstatnou změnu okolností, a to oznámením Prodávajícímu.

UZAVŘENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY

Pokud budou Prodávajícímu prostřednictvím Aukčního systému doručeny pouze návrhy na uzavření kupní smlouvy (Aukce), je Prodávající povinen uzavřít kupní smlouvu s Kupujícím, který nabídl v době trvání Nabídky prostřednictvím Aukčního systému nejvyšší kupní cenu, tj. přijmout prostřednictvím Aukčního systému návrh daného Kupujícího na uzavření kupní smlouvy na základě Nabídky. Prodávající není oprávněn odmítnout všechny návrhy na uzavření kupní smlouvy ani si takové právo vyhradit v Nabídce.

V případě, že Kupující přijme Nabídku (Kup Teď), dojde k uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím ohledně Zboží podle těchto Obchodních podmínek a skončení Nabídky.

Prodávající je po skončení Nabídky povinen prostřednictvím Aukčního systému identifikovat Kupujícího (navrhovatele), který nabídl nejvyšší kupní cenu (Aukce). Toto jednání se považuje za přijetí návrhu Kupujícího na uzavření kupní smlouvy na základě Nabídky.

Kupní smlouva bude následně vypořádána prostřednictvím Provozovatele. Kupující je povinen uhradit kupní cenu bezhotovostním převodem. Kupující je zároveň povinen uhradit náklady na dopravu ve výši uvedené ve VOP, přičemž Provozovatel využije pro dopravu přepravní společnost dle svého uvážení, přičemž pokud má být Zboží doručeno Kupujícímu do místa mimo Českou republiku mohou být náklady vyšší než v rámci České republiky. Bezprostředně po uzavření kupní smlouvy v souladu s těmito Obchodními podmínkami Provozovatel poskytne (vygeneruje) prostřednictvím Aukčního systému:

  1. Prodávajícímu dodací instrukci, ve které uvede jedinečný identifikační kód pro vypořádání kupní smlouvy, údaje za účelem doručení Zboží Kupujícímu a výši provize (dále jen „Dodací instrukce“);
  2. Kupujícímu platební instrukci, ve které uvede jedinečný identifikační kód pro vypořádání kupní smlouvy, částku, kterou musí Kupující uhradit (tedy jako součet nákladů na dopravu podle těchto Obchodních podmínek a kupní ceny snížené o uhrazenou Zálohu), a bankovní účet Provozovatele, na který má být tato částka uhrazena (dále jen „Platební instrukce“).

Do 14 dnů od doručení Dodací instrukce je Prodávající povinen odeslat Zboží v souladu s Dodací instrukcí. Pokud Prodávající v této lhůtě nezajistí odeslání Zboží Kupujícímu, má Kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. Pokud Prodávající odesílá Zboží z místa mimo Českou republiku je povinen uhradit náklady na odeslání.

Do 7 dnů doručení Platební instrukce je Kupující povinen uhradit částku uvedenou v Platební instrukci na bankovní účet uvedený v Platební instrukci. Pokud Kupující neuhradí kupní cenu v této lhůtě, jeho návrh bude zrušen, přičemž Provozovatel tuto skutečnost danému Kupujícímu a Prodávajícímu oznámí, a Prodávající je povinen prostřednictvím Aukčního systému uzavřít kupní smlouvu s Kupujícím, který nabídl v době trvání Nabídky nejvyšší kupní cenu.

Provozovatel je povinen po složení kupní ceny a nákladů na dopravu ze strany Kupujícího zajistit:

  1. vrácení složené Zálohy všem Kupujícím, se kterými nebyla uzavřena kupní smlouva, a to do 5 dnů;
  2. vyplacení provize Provozovateli podle těchto Obchodních podmínek (viz část „PROVIZE A POPLATKY“) a v souladu s nimi; a
  3. vyplacení zbývající části kupní ceny, tj. po odečtení provize Provozovateli podle těchto Obchodních podmínek (viz část „PROVIZE A POPLATKY“), na Bankovní účet Prodávajícího.

Provozovatel může kdykoliv rozhodnout, že nevypořádá danou kupní smlouvu. V takovém případě místo Platební instrukce a Dodací instrukce předá prostřednictvím Aukčního systému smluvním stranám kupní smlouvy údaje pro vypořádání kupní smlouvy.

Prodávající nese nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení věci pouze do okamžiku předání Zboží určenému dopravci.

PRÁVA A POVINNOSTI Z KUPNÍ SMLOUVY

Na úpravu práv a povinností z kupní smlouvy se použijí právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Vzhledem k tomu, že obchodování prostřednictvím Aukčního systému není určeno pro podnikání se Zbožím, nepokládá se Prodávající ani Kupující za podnikatele ve smyslu příslušných ustanovení OZ.

Smluvní strany kupní smlouvy jsou oprávněny veškerou komunikaci mezi Prodávajícím a Kupujícím ve věci vztahu vzniklého uzavřením kupní smlouvy (reklamace, odstoupení od smlouvy apod.) vést pouze prostřednictvím Aukčního systému.

PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

Provozovatel se neúčastní jakýmkoliv způsobem na uzavírání kupních smluv mezi Uživateli.  Provozovatel rovněž neprovádí kontrolu nabízeného Zboží a negarantuje splnění smluv a jiných dohod uzavřených mezi Uživateli. Provozovatel pouze odpovídá za splnění svých povinností podle těchto Obchodních podmínek.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za stav, kdy Prodávající nedodá Kupujícímu Zboží dle kupní smlouvy, popř. kdy Kupující neuhradí řádně a včas kupní cenu.

Provozovatel nebude také jakkoliv posuzovat žádné případné spory vzniklé mezi Kupujícím a Prodávajícím.

PROVIZE A POPLATKY

Skončí-li Nabídka úspěšně, tzn. vznikla-li Prodávajícímu povinnost uzavřít kupní smlouvu s Kupujícím (Aukce) nebo byla přímo uzavřena kupní smlouva na základě Nabídky (Kup Teď), vzniká Provozovateli vůči Prodávajícímu nárok na provizi, a to ve výši 8 % z kupní ceny podle nejvyšší nabídky (Aukce) nebo uzavřené kupní smlouvy (Kup Teď). Provize bude uhrazena stržením z kupní ceny, přičemž výše provize bude uvedena v Dodací instrukci, která bude mít náležitost daňového dokladu (faktury).

Provozovatel si účtuje poplatek za vložení nabídky, a to ve výši 200 Kč. Nárok na tento poplatek vzniká Provozovateli okamžikem, kdy začala Nabídka, tzn. kdy Prodávající vystavil Zboží. Provozovatel může v odůvodněných případech (zejména pokud počáteční (vyvolávací) cena uvedená v Nabídce značně převyšuje obvyklou cenu vystaveného Zboží) vyžadovat po Prodávajícím zaplacení dodatečného poplatku za vložení Nabídky, a to až do výše 10.000 Kč. Poplatek za vložení Nabídky je nevratný, tzn. tento poplatek nebude Prodávajícímu vrácen. Prodávající jej povinen hradit poplatek řádně a včas na základě daňového dokladu (faktury) způsobem uvedeným ve VOP pro úhradu úhrady kupní ceny za zboží dodávané Provozovatelem.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající je oprávněn kdykoli změnit Obchodní podmínky. Nové Obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Provozovatele.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15. 7. 2019.