Alkohol test na alkohol v krvi

Testování přítomnosti alkoholu v krvi se vyplatí provést zejména ve chvíli, kdy se chystáte usednout za volant a nechcete riskovat ztrátu bodů s následným zabavením řidičského průkazu. Stačí k tomu použít kvalitní analyzér (tester), který provede zkoušku toho, kolik promile alkoholu v krvi právě máte. Málokdo ví, že ve skutečnosti tyto přístroje neměří promile, ale kolik gramů alkoholu připadá na jeden kilogram vaší hmotnosti – v zásadě je ale přepočet mezi gramem na kilogram a promilem alkoholu v krvi téměř bez rozdílu, takže proto se s údaji v gramech na kilogram téměř nesetkáme.

Na základě zjistěných promile se pak dá určit stav, ve kterém se nachází testovaný. Orientační přehled vidíte v následující tabulce.

Promile v krvi Stav
Do 0,5 Lehká podnapilost
0,5 - 1 Podnapilost
1,0 - 1,5 Lehká opilost
1,5 - 2,5 Střední opilost
2,5 - 3,5 Těžká opilost
3,5 - 4,5 Bezvědomí
4,5 a více Otrava alkoholem

Svou roli nehraje jen množství vypitých tekutin, ale také doba, za jakou byly zkonzumovány. Pro zjištění toho, jak rychle se odbourá alkohol, se používá výpočet, který má tři části:

  • Nejprve se zadá množství vypitého alkoholu v gramech
  • Přepočte se na váhu aktivní tělesné hmoty - určí se tedy podíl gramů alkoholu na kilogram aktivní váhy, nebo promile
  • Určí se aktuální hladina alkoholu v krvi.

Pro představu: půllitr dvanáctistupňového piva nebo 2 deci vína v sobě obsahují 16 g alkoholu, aktivní tělesná hmota je hmotnost člověka bez kostí a tuku - u mužů stačí vynásobit celkovou hmotnost 0,75 a pro ženy platí vzorec celková hmota x 0,5.

Výpočet je poměrně jednoduchý, určí se celková hmotnost vypitého alkoholu a vydělí se aktivní tělesnou hmotou.

Například - vypil jsem 1 litr vína + 2 piva + 3 x 2 deci vína = 160 g alkoholu, mám 85 kg a jsem muž, takže má aktivní tělesná hmotnost je 64 kg. z toho plyne, že bych měl mít v krvi ve chvíli vypití 160 / 64 = 2,5 promile alkoholu

Třetí fází výpočtu je určení aktuální hladiny s přihlédnutím k odbourávání alkoholu v krvi. Odbourání probíhá rychlostí 0,12 - 0,18 promile za hodinu. 

Pokud tedy mám vypito tolik, že mám v krvi 2,5 promile alkoholu, zcela střízlivý budu za 2,5 / 0,15 = 17 hodin

Mějte na paměti, že ať už si provedete test přístrojem, co zkoumá obsah alcoholu ve slinách a dechu, nebo si vypočtete obsah alkoholu v krvi podle vzorce, vždy se jedná pouze o orientační údaje a mělo by s nimi tak být i zacházeno. Stoprocentní výsledek se dá získat pouze testem provedeným po odběru krve.

Alkoholové testery

Jednotlivé testovací přístroje (označované někdy také jako testery alkoholu) se poměrně výrazně odlišují podle toho, co je použito jako senzor pro snímání dat z dechu, na základě kterého se pak provádí test. Existují dva základní typy přístrojů:

  • S polovodičovým senzorem a
  • testery používající technologii fuel cell (palivový článek).

Testy z přístrojů vybavených polovodičovým senzorem mají menší přesnost – odchylka měření je kolem 5 procent. Po určité době se doporučuje testery s těmito čidly vyměnit nebo znovu zkalibrovat, protože postupně dochází ke stále větším nepřesnostem v jejich měření a vyhodnocování testů.

Polovodičové senzory fungují tak, že sejmou vydechnutý vzduch na čidle, jehož vodivost se mění podle toho, kolik alkoholu a dalších těkavých látek je obsažených v dechu. Změna napětí se pak vyhodnotí, provede se výpočet a výsledek se zobrazí na displeji. Nevýhodou je, že tyto přístroje měří při různé síle dechu odlišně a nejsou schopny vyhodnotit, zda změna napětí není způsobena přítomností jiné těkavé látky, než alkoholu. Protože navíc dochází postupně k opotřebení, měly by se údaje z těchto testerů brát pouze jako orientační údaje, nikoliv jako naprosto přesná měření.

alkohol test

Testery založené na technologii fuel cell fungují tak, že v proběhu testu se automaticky tlakovým čidlem kontroluje množství vydechnutého vzduchu a pumpa nasaje pouze přesně odměřené množství vzduchu, potřebné k provedení dechové zkoušky. Palivový článek (fuel cell) pak použije alkohol k výrobě elektrické energie a na základě toho, jak velké množství elektřiny vyprodukuje, se následně vypočte, kolik promile alkoholu bylo obsaženo v dechu toho, komu byl měřící vzorek odebrán. Přístroj tedy na rozdíl od polovodičových měřidel není závislý na síle dechu, ani se nedá ovlivnit přítomností jiných látek v dechu.

alcohol test

Alkoholové testery vytvořené na bázi fuel cell se mezi sebou liší podle toho, jak velký objem vdechnutého vzduchu potřebují ke svému fungování. Platí, že čím větší objem je použit při měření, tím větší přesnost testu na alkohol může být provedena.

Testery alkoholu si můžete prohlédnout zde.